16 april, 2019

Hallproblemet

Hallproblemet är värt ett eget kapitel. I alla för oss som bor i Stockholm. Varför får vi inte bättre halltider? Det är standardfrågan från den som provar på futsal för första gången i Stockholm och får veta att nästa träning är fredag 21:00. Det finns inget kort svar på detta men jag skall försöka reda ut begreppen. Ni som bor på landsbygden kan hoppa över detta stycke och träna vidare i era tomma hallar.

 

Jag var en torsdagskväll i Farsta och de tre fullstora hallar som finns där. Ungdomarna i två handbollslag (tjejer) och ett innebandylag (killar) tränade. Totalt var det ca 50 ungdomar in action. Endast tre av dessa kunde misstänkas ha utländsk bakgrund. Jag fick då idén till en undersökning. Jag planlade då ett besök i flera hallar samtidigt en kväll för att se om min teori stämde. Jag åkte då en tisdag i oktober runt mellan de ”bästa” 40*20 hallarna i Södra Stockholm under s.k. ”prime-time”, dvs mellan18-21 för att undersöka vilka som faktiskt har halltiderna.  Här är resultatet:

Nyttjande

Ingen av halltiderna stod denna kväll outnyttjade – något som vår förening är vana vid. Dvs att vi har träningstid 21-22 men finner ofta, väldigt ofta, att hallen är ledig innan oss. Det har skett åtskilliga gånger och vi har påtalat det till idrottsförvaltningen samtliga gånger, dock utan åtgärd. Detta verifieras också av de vaktmästare vi ofta träffar och skall låsa hallen runt 22:30.

Idrotterna

Innebandy och basket är de sporter som utövades denna kväll. Handboll är annars den tredje sporten. Statistik visar att dessa tre idrotter har 99% av halltiderna under ”prime-time”.

Åldrarna

Av systemet Interbook framgår endast vilken klubb som bokat tiden. Inte vilket lag. Det är förmodligen så att föreningarna ansöker om tid för sina ungdomslag och sedan tar seniorerna över. Förutom Ängby var det svårt att bestämma åldrar på spelarna. Medelåldern låg på ca 20 år skulle jag tippa genom en blandning av äldre och yngre spelare där de yngsta var ca 18 år.

Jämställdheten

Denna kväll var damerna i majoritet. Jag bedömer att det var 70% damer och 30% herrar denna kväll som tränade. Jag tror att så är fallet även andra kvällar fast omvänt. Dvs. att det inte finns någon snedfördelning mellan herrar/damer.

Jämlikheten

Det är svårt att räkna men baserat på utseende kan man ana om människor är etniska svenskar eller ej. Klart är dock att de ursvenska idrotterna handboll och innebandy inte attraherar ”nysvenskar”. Jag bedömer att 98% var etniska svenskar denna kväll.

Fakta

För det första är hallbristen ohyggligt stor i Stockholm och en aktuell rapport talar om att bristen på 40*20 hallar är tredubbelt värre i Stockholm än de övriga storstäderna (och då skall vi inte tala om landsbygden) där det går 47000 innevånare på en hall jämfört med 14000 i Göteborg.

 

Hallbristen i Stockholm

Men om vi nu tittar på de halltider som ändå finns och utgår från dessa så fördelas halltiderna så här:

 

 • Handboll 25%
 • Innebandy 38%
 • Basket 36%
 • Futsal mindre än 1%

 

Det som reglerar fördelningen är de s.k. fördelningsprinciperna. Här kan man läsa att futsal inte är en av de vedertagna ”bollsporterna” och därför inte får halltid. Eller som det står:

 

”Idrottsförvaltningens bokningsenhet sammanställer årligen samtliga tillgängliga tider i stadens idrottshallar (+ Fryshuset och Ungdomens hus) och gymnastiksalar. Därefter avräknas de tider som tilldelats övriga idrotter och verksamheter. Kvar finns den summa tillgängliga tider som skall fördelas mellan ”bollsporterna”. Samtliga tider fördelas efter hur många lag som genomfört seriespel föregående säsong. Endast ordinarie seriespelsform är halltidsberättigad, såväl serier och resultat skall finnas på respektive förbunds hemsida.”

 

Här har vi stora förhoppningar att få till en ändring så att även futsal finns med till nästa säsong men läs noga ovan. Om vi inte genomför ett seriespel så spelar detta ingen roll. Jag har personligen skrivit ett tiotal skrivelser till Stockholms kommun och säkert varit på besök lika många gånger hos kommunpamparna som inte har någon förståelse för vår sport. Varför går jag dit år efter år? Detta är den tuffaste fajten. Har vi inga halltider så kommer allt annat att fallera, vilket det har gjort i tio år i Stockholm nu. Till dess så får statistiken nedan tala sitt tydliga språk och det är att majoriteten av ungdomar med utländsk bakgrund låses ute ur våra hallar vintertid eller blir tvungna att spela innebandy eftersom fotboll är en utomhusidrott och futsal får därför samma klassificering. Den senaste skrivelsen jag skrev handlar om tre punkter som jag tror vi kan angripa problemet på. Skrivelsen har handlagts av Stockholms Idrottsnämnd under 2015 och fått statusen ”lagd till handlingarna”. En status som jag är frågande över vad den innebär och som jag får återkomma till i nästa utgåva av boken. De tre punkterna är:

 

 1. Att futsal accepteras som ”vedertagen bollsport” och jämställs de andra tre idrotterna och att detta införs i fördelningsnyckeln.
 2. Att ordet jämlikhet införs i fördelningsprinciperna för att säkerställa att inte någon kategori missgynnas. Detta genom att nuvarande lydelse: ”Fördelningen av tider ska vara jämställd, i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön” ändras till ”Fördelningen av tider ska vara jämlik och jämställd, i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön, ras, ursprung eller religion.”
 3. Att definitionen av elitverksamhet omformuleras baserat på antalet licenser istället för nuvarande system baserat på antalet serienivåer. Med nuvarande system kan inte futsal, som behöver få möjlighet att växa och t.ex. damhockey, som är liten sport, få några elittider. Nuvarande lydelse är ”Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas vanligtvis spel i de nationella serienivåerna under förutsättning att det finns minst tre serienivåer i idrotten. Finns det färre serienivåer räknas lagen som övriga seniorlag”. Vi önskar en ändring till ”Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas högsta nationella serien i respektive idrott förutsatt att det finns minst tre serienivåer eller/och idrotten har minst 10000 licensierade utövare inom kommunen.”

 

I det idrottspolitiska programmet för Stockholms stad 2013-2017 står att visionen är att alla stockholmare skall kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar och att föreningslivet skall ha goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

För att nå detta har prioriterade målgrupper utmärkts: Ungdomar 12-20 år (särskilt flickor), Flickor 7-20 år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdom med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet.

Vidare har fokusområdena Jämställdhet, mångfald samt tillgänglighet angetts för att nå våra mål som består i att aktivera oss, bl.a. så att 75% av alla elever i högstadiet skall tränat/motionerat minst två gånger i veckan.

 

När det gäller jämställdhet kan man notera vid besök i idrottshallar att vi nått detta mål. Förmodligen inte fullt ut men bra nära 50% fördelning mellan killar och tjejer är det idag. Det finns säkert statistik som styrker detta.

 

Avseende mångfald finns mycket att önska då de traditionella svenska inomhusidrotterna dominerar vintertid med 89% av halltiderna.

 

När det gäller tillgänglighet så faller det på de fördelningsprinciper som råder där man idag prioriterar de traditionella inomhusidrotterna och som det inte längre finns något intresse för, i alla fall bland de som tillfrågats i den forskning som Stockholm stad gjort om barn och ungdomars önskemål om aktiviteter.

Om ni tittar på grafiken ovan så ser ni att futsal har 6% av halltiderna. Ni ser även att BP och Enskede har 5% tillsammans. De har fått halltider för att de sökt som futsalföreningar fast de inte har någon verksamhet eller ens en futsalsektion. Vad är ännu värre är att de får nolltaxa för detta. Med dessa föreningars storlek innebär det ett bortfall i kommunens kassa på ca en halv miljon per år. Jag har uppmärksammat Björn Eriksson på Stockholms fotbollsförbund samt Marina Högland på Fritidsförvaltningen om detta men ingen av dem vågar göra något åt detta. Ett antal föreningar skrev en skrivelse om ”Moderna fördelningsprinciper” våren 2017 och en dialog har sedan dess pågått om detta. Jag bifogar denna här i boken med förhoppning att någon ska ta denna vidare efter mig.

 

Moderna fördelningsprinciper

Bakgrund

Dagens halltider är till 90% bokade av föreningsidrotten för basket, innebandy och handboll – de som kallas “de vedertagna” inomhusidrotterna. Dagens fördelningsprinciper för bokning av hallar antogs för tre år sedan och har ej hängt med utvecklingen i Stockholm avseende nya idrotter, fler/färre hallar samt den inflyttning som har skett. Vi futsalföreningar hävdar att det inte finns en hallbrist i Stockholm bland de vedertagna inomhusidrotterna. Det finns endast en snedfördelning av halltider avseende tillgång och efterfrågan.

Fakta

 • Futsal har fler utövare än de vedertagna idrotterna.
 • Innebandy/basket/handboll har 90% av halltiderna, futsal 2%
 • Innebandy/handboll är segregerande idrotter om man strävar efter mångfald som det Idrottspolitiska programmet talar om.
 • Det idrottspolitiska programmet talar om mål på att 80% av ungdomarna skall vara aktiva. Detta ligger stadigt på ca 50% då hallarna är stängda för de icke aktiva.

 

Futsalföreningarnas önskemål

Vi futsalföreningar vill att fördelningsprinciperna uppdateras till kommande säsong så att utbud motsvarar efterfrågan samt att de som idag inte är föreningsanknutna får möjlighet till den utlovande motion som staden har med två motionstillfällen i veckan. Vi vill att nämndmötet den 28 mars tillsätter en utredning bestående av berörda idrotter för underlag till beslut på nämndmötet den 25 april, för att sedan uppdatera fördelningsprinciperna att gälla från och med oktober 2017. De viktigaste frågorna bör prioriteras. Utredningen bör ledas av oberoende part och genomsyras av “samarbete” – något som antyds i det Idrottspolitiska programmet. Utredningen bör gå hand i hand med det nya (då det nuvarande tar slut 2017) Idrottspolitiska programmet.

Kommentarer till nuvarande fördelningsprinciper

Vi har efterfrågat detaljerade fördelningsprinciper och anvisningar men förstår att sådana ej finns. Detta blir också ett arbete för utredningen. Notera att den text som finns på nätet innehåller många subjektiva ord och odefinierade lydelser, exempelvis:  bör, vanligtvis, avvikelser kan förekomma, idrottens förutsättningar, idrotts fastställda säsong, nya idrotter etc. För att tjänstemän skall kunna göra sitt arbete och föreningar skall kunna förstå, bör dessa detaljeras ytterligare eller tagas bort. Detta blir också ett vitalt arbete för ett kommande nytt bokningssystem.

 

Fördelningsprinciperna är uppdelade på principer och anvisningar och kommenteras i fetstil nedan.

Principer

 

 • Fördelningen av tider ska vara jämställd, i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön
  .
  Kommentar: Sedan några år tillbaka är fördelningen mer eller mindre jämställd. Det är dock värre med mångfalden som finns angett i det Idrottspolitiska programmet och som utelämnats ur fördelningsprinciperna.
  Vi som är i hallarna uppskattar att ca 80% av utövarna har båda föräldrarna födda i Sverige. När man tittar i hallarna efter 21:00 så jämnar det ut sig dock. Vi vill att utredningen fokuserar på en jämställd OCH jämlik fördelning av halltider.
   


   

 • Barn och ungdomar ska i genomsnitt ha minst 90 procent av tiderna på vardagar kl. 16.00–21.00. Seniorer ska i huvudsak tilldelas tider från kl. 21.00. Elitverksamhet kan undantas från denna princip. Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas vanligtvis spel i de nationella serienivåerna under förutsättning att det finns minst tre serienivåer i idrotten. Finns det färre serienivåer räknas lagen som övriga seniorlag. För individuella idrotter definieras elitverksamhet i respektive idrotts fördelningsregler. Avvikelser från denna definition kan förekomma.Kommentar: Denna regel ifrågasätter futsalföreningarna syftet med. Åter en regel som är skapad för att blocka futsal men som numera är verkningslös då vi fått tre nivåer. I futsal finns två nationella nivåer och en tredje regional. Det är därför glasklart enligt rådande principer att SFL och division 1 därmed är elitlag och skall tilldelas tider innan 21:00. Därmed hävdar vi följande fördelning: Nivå 1 tilldelas 4 träningstillfällen/vecka innan 21:00 (Hammarby, Djurgården)
  Nivå 2 tilldelas 3 träningstillfällen/vecka innan 21:00 (Stockholm Futsal Club herr, Stockholm Futsal Club dam, Hephata, Aspudden/Tellus, Söder)
  Nivå 3 tilldelas 2 träningstillfällen/vecka efter 21;00 (Älvsjö AIK, Spårvägen)
  Nivå 4 tilldelas 1 träningstillfällen/vecka

  I bilden ovan de föreningar som i dagsläget tillhör de två högsta nationella serierna inom respektive idrott i Stockholm.

   

 • För barn och ungdom tilldelas tid baserat på antal bidragsberättigade medlemmar. För seniorer i lagidrotter baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet. För seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till idrottens förutsättningar.Kommentar: Angående barn och ungdom är det en bra princip. Angående seniorer i lagidrotter bör endast serietillhörighet räknas. Vi ser inte värdet av att räkna antal lag? Exempelvis – får en förening i div 5 med ett reservlag bättre/fler tider än en annan förening med bara ett lag i division 4? Angående seniorer i individuella idrotter ifrågasätter vi vad “idrottens förutsättningar” är. Här behövs en utredning så det blir tydligt vad som avses och varför.

   

 • Fördelning ska primärt ske inom upptagningsområdet, som definieras av idrottsförvaltningen. Samtliga föreningar ska dock behandlas enligt kommunallagens likabehandlingsparagraf.Kommentar: Här behövs förtydligande vad ett upptagningsområde är. I en förenings stadgar anges föreningarnas säte vilket ofta är den kommun man tillhör. Är detta vad som avses? Om inte – vem bestämmer upptagningsområdet och på vilka premisser? Exempelvis – Stockholm Futsal Club har upptagningsområde Farsta. Här verkar även Hammarby basket som har upptagningsområde Kungsholmen och Farsta. Vilken förening prioriteras för den andra? Även IK Bolton (Handbollsklubben på Söder) och Årsta handboll har tider i Farsta trots annat upptagningsområde. Hur rankas de kontra Stockholm Futsal Club? Utredning efterfrågas.
  Avseende likabehandlingsparagrafen ifrågasätter vi den lika behandlingen då Idrottsnämnden inför nya principer i takt med att futsal växer. Vi förstår problematiken men att blunda för utvecklingen är ej lika behandling.

   

 • Nya idrotter ska ges lika goda förutsättningar att etablera sig som befintliga idrotter.Kommentar: När kommer futsal klassas som ny idrott och när blir en ny idrott gammal idrott? Och vad innebär lika goda förutsättningar? Futsal har i alla fall under tio års tid aldrig fått denna förmån. Utredning behövs.

   

 • Verksamhet som inriktar sig på de prioriterade målgrupper som definierats i Stockholms stads idrottspolitiska program, har företräde till vardagstider kl. 15.00–17.00 som inte är bokade av skola.Kommentar: Vi är eniga i detta men om 90% av halltiderna går till idrotter som ej tilltalar dessa målgrupper, återstår 10% för övriga idrotter OCH spontanidrott. Vi förordar att 10% av halltiderna fördelas till projekt som syftar till att aktivera dessa målgrupper. Målet 2017 är ca 75% aktiva ungdomar i Stockholm. En rättvis fördelning är 20% var till alla. Basket, Innebandy, Handboll, Futsal och spontanidrott/prova-på. Dock krävs det en utredning.


  Nuläget är ca 45% och stabilt. Hur kan fördelningsprinciperna gynna spontan- och prova-på-idrott? Inte genom att tilldela basket, innebandy och handboll 90% av halltiderna i alla fall. Utredning behövs.

 

Anvisningar

 • Idrottsnämnden beslutade 17 juni 2014 om fördelningsprinciper som gäller i stadens idrottsanläggningar. Dessa principer måste kompletteras med mer detaljerade anvisningar för att hela fördelningsprocessen av tider ska bli transparent och tydlig. Dessa anvisningar gäller för fastställda säsonger. Alla föreningar ska behandlas likvärdigt över staden. Därför ska stadens genomsnittliga behovstäckning vara riktvärde för alla fördelningsområden. Föreningarna delas geografiskt in utefter stadens stadsdelar. Inom respektive idrott kan flera stadsdelar slås ihop till ett fördelningsområde beroende på anläggningstillgång. Föreningarnas områdestillhörighet bestäms av förvaltningen.Kommentar: Menar ni att dessa anvisningar är de “detaljerade” anvisningar som finns? Det måste finnas ett ännu mer detaljerat dokument i sådana fall för detta är inte tydligt nog och bäddar för subjektiva tolkningar. Notera även ordet “behovstäckning”. Vilken statistik vilar detta på? Och hur kan IK Bolton och Årsta handboll, Hammarby basket tillhöra Farsta? Utred!

   

 • I ett första steg avsätts tränings- respektive matchtid till mindre idrotter och förbund, ofta med större regionalt upptagningsområde. Det sker enligt de allmänna fördelningsprinciperna. En idrott tilldelas tid om den har tävlings- och träningssäsong under övervägande delen av sin idrotts fastställda säsong. Matchtid fastställs i samråd med respektive specialidrottsförbund.Kommentar: Idrottsförvaltningen menar att det enda hindret för att futsal ska få halltider på samma premisser som de vedertagna inomhusidrotterna är att futsal har för kort säsong. Idrottsförvaltningen menar att om säsongen för futsal var längre skulle futsal vara jämlik de andra idrotterna. Futsal föreningarna undrade vad syftet var med denna regel men fick ej svar på det möte vi hade i mars 2017. Futsalföreningarna hävdar att denna regel ej främjar något annat syfte än att blocka futsal och tillhör det förgångna. Inomhussäsongen är 40 veckor och tar vi Stockholm Futsal Club som exempel har de tävlingssäsong 23 veckor. Räknar man även träning så är det ca 30 veckor. Stockholm Futsal Club kvalificerar därför med råge in i klassen “övervägande”.

   

  De övriga klubbarna kommer även de ha +20 veckor (den övervägande delen) nästa säsong om halltider blir tillgängliga. Annars blir det svårt att ha +20 veckor säsong om inte vi får halltider. Ett moment 22 alltså. Eller som en tjänsteman sade “om futsal kommer in så slutar jag”. Nu är vi här och det duger inte längre att ducka för futsal. Det är samarbete som krävs!

Bidragsberättigade medlemmar (ungdomar)

 • För att ge varje förening ett storleksmått i antalet träningstillfällen, i förhållande till andra föreningar, görs en beräkning som utgår från respektive idrotts förutsättningar och åldersstruktur. Medlemmarna delas in enligt stadens fastställda åldersintervaller. Antalet medlemmar hämtas från stadens bidragssystem där föreningarna årligen redovisar sina medlemmar och aktiviteter.Kommentar: Denna beräkning måste vara transparent. Utred hur detta kan göras och hur “formeln” för fördelning ser ut. Om man tänker på futsals förutsättningar och åldersstruktur borde det innebära att vi prioriteras högst?
  Futsalklubbarna tillsammans StFF behöver få ett ordentligt seriespel för futsal ungdomarna i fler åldrar för att få fler träningstider. Förslagsvis ligger seriespelet mellan första helgen i oktober till sista helgen i mars. Detta skulle betyda ett 6 månaders långt seriespel.
  Futsalklubbarna bedömer att efterfrågan på att spela futsal den perioden är väldigt stort, framförallt bland barn och ungdomar under 15 år. Futsalklubbarna driver frågan att förlänga säsongen enligt ovan samt utöka seriespelet till P/F15, P/F13, P/F11 vidare, tillsammans med StFF

   

 • Bidragsberättigade medlemmar genererar träningstid utefter åldersstrukturen som gäller idag:
  7-9 år är berättigade till 1 träningstillfälle/vecka
  10-12 år är berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
  13-16 år är berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
  17-20 år är berättigade till 3 träningstillfällen/veckaKommentar: Här är vi eniga

   

 • För medlemmar i åldern 7-9 år är det allra viktigast att tid tilldelas i föreningens närområde.
  Kommentar: Här är vi eniga 
 • Förvaltningen har ambitionen att en förening ska tilldelas all tilldelad träningstid i respektive stadsdel.Kommentar: Denna mening förstår vi ej. Utred!

Seniorer

 • Seniorverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet kommande säsong. Endast ordinarie förbunds-sanktionerat seriespel berättigar till träningstider. Seniorlagen kan ha annan stadsdelstillhörighet än föreningens bidragsberättigade verksamhet.Kommentar: Se ovan.

  Nivå 1 tilldelas 4 träningstillfällen/vecka
  Nivå 2 tilldelas 3 träningstillfällen/vecka
  Nivå 3 tilldelas 2 träningstillfällen/vecka
  Nivå 4 tilldelas 1 träningstillfällen/vecka

  Kommentar: Se ovan

 • Seniorverksamhet i individuella idrotter tilldelas träningstid efter behov inom respektive idrott i tillgängliga anläggningar.Kommentar: Ingen åsikt.

 

Övriga frågor

Nedan övriga frågor än fördelningsprinciperna som även de bör utredas, dock med lägre prio än fördelningsprinciperna.

 

 • Eriksdalshallen är Stockholms enda fullstora arena. Dock är den för liten för elit-futsal då det är endast 70 cm mellan sidlinje och sarg och svenska fotbollförbundet kräver 2 meter från 2018. Nu när Hammarby och Djurgården spelar i högsta divisionen vill de spela där och en flytt av sargen bör utredas.
 • Futsalföreningarna föreslår att göra Vintervikshallen till en ”futsalhall” för träning i möjligaste mån. Det finns många fördelar med att fler futsallag har samma hall som hemmahall. Man kan få synergier runt material, man minskar risken för kladdiga golv efter handbollen,
 • Att Stockholm inte har en arena för inomhusidrott är märkligt då alla små städer har detta numera. Gör ett studiebesök till Rosvalla i Nyköping tex. Dags att utreda detta!
 • Golv i hallar, hur tänker förvaltningen där? Basket, Futsal, Handikappidrott, Dans, Rollerderby kräver träparkett eller golv med låg friktion. Tvärtemot vad Innebandy nu fått i alla hallar. Hur jobbar Idrottsförvaltningen med detta?
 • Linjer för futsal, när kommer det? Idag tejpar vi linjer. Det enda som krävs är små målade streck. En symbol för acceptans av futsal och en principfråga.
 • Det är problematiskt att ”prime time-tider” många gånger står tomma eller att det endast är en handfull oorganiserade ungdomar som inte har någon vettig verksamhet. Det är oerhört provocerande när seriösa herrlag i futsal har lyckats leta upp en tid 21.30-23.00 och det visar sig att det inte är någon verksamhet innan, alternativt 2-3 baskettjejer som ”tränar basket”. Idrottsförvaltningen får anmälan av futsal när detta händer men inget händer.
 • I vilken omfattning kontrollerar förvaltningen att de tilldelade 0-taxetiderna verkligen utnyttjas till det som är tänkt? Det spelas futsal i hallarna för ett bokningsvärde på ca 3,5 miljoner kronor varav hälften försvinner i nolltaxa till bluff-futsalföreningar såsom till exempel BP och Enskede som hävdar att de spelar futsal och har futsalsektion. Det kana vara svårt för ett ovant öga att skilja på fotboll och futsal men att kräva att få se stadgar borde inte vara något problem. Varför agerar inte Fritidsförvaltningen

Slutsats

Fördelningsprinciperna från 2014 är föråldrade och skapades med ett enda syfte – att blocka futsal från hallarna. Nu har vi kommit ikapp och vill se vad samarbete innebär. Vi vill se moderna, transparenta och hållbara fördelningsprinciper med start hösten 2017 för alla idrotter och för de inaktiva. Det finns även mycket annat med lägre prioritet att utreda.

 

Bilaga: “Futsal snabb överblick version 2”. Uppdaterad korrekt version på tidigare utskickad information om futsal.

 

 • Ove Holmberg, Stockholm Futsal Club
 • Björn Birgersson IFK Aspudden-Tellus
 • Kjell Ihrestam, Spårvägen fotboll
 • Ubbe Truedsson, Älvsjö AIK FF Futsal
 • Joakim Eriksson, Söder Futsal
 • David Bergqvist, Djurgården Futsal
 • Benjamin Namimi, Lindahl FF

 

 

Här slutar skrivelsen och det kom dröja länge innan vi skulle få ett svar men ett halvår senare kom det efter påtryckningar:

 

Marina Högland till mig, Info

 

Hej Ove,

Nedan svar på er skrivelse. Jag ber om ursäkt att svaret dröjt.

Er skrivelse ”Moderna fördelningsprinciper” anmäldes till idrottsnämnden den 25 april. Idrottsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara den.

Skrivelsen är svår att bemöta då den enligt vår uppfattning inte innehåller ett sakligt återgivande av det faktiska sakläget. Det gör att flera resonemang och antaganden i skrivelsen som en följd också blir missvisande.

Idrottsförvaltningen har under lång tid haft en dialog med Stockholm Futsal Club om futsalsporten i allmänhet, föreningens situation och verksamhet samt stadens fördelningsprinciper. Vi är överens om en del, har tagit till oss av annat och är oense om en del. Det blir då problematiskt om man i en skrivelse kräver utredningar om frågor där vi inte är överens, med motiveringen att ens egna argument inte beaktats.

Förvaltningen har vidare haft en bra och meningsfull dialog med Stockholms Fotbollförbund om futalsportens ställning och tillväxt i länet. Vi ser positivt på futsal och den utveckling som nu sker. Samtidigt konstaterar vi att när en idrott etableras med seriespel eller motsvarande och vi förutspår en stadig tillväxt för idrotten blir det alltid en bedömning från säsong till säsong hur sporten har utvecklats och hur stor verksamheten i praktiken är.

Vi delar inte er slutsats att våra fördelningsprinciper är föråldrade och vi vill tydligt ta avstånd från påståendet att våra regler skulle syfta till att motverka en enskild idrott.

Varje förening för givetvis sin egen talan. Men för att vi ska ha någon möjlighet att hantera futsal önskar vi att vi, liksom med andra idrotter, kan föra dialogen om idrottens allmänna situation med dess förbund. I detta fall Stockholms Fotbollförbund. Annars har vi parallella diskussioner som riskerar att skapa oklarheter.

 

Med vänlig hälsning

Marina Högland, Förvaltningschef

Xxx formattering ovan

Innebandyns hybris

Vi läste hösten 2018 på Twitter om Innebandyns utvecklingschefs upprop till Sveriges kommuner att ”stå emot” futsal och ställd oss frågan var ödmjukheten och förändingsviljan är hos Innebandyförbundet? Är man stor ska man vara snäll.

Länk till Karl-Eriks blogginlägg

Länk till utvecklingschefens Tweet.

 

STUFS styresle skrev då följande inlägg, inledande med en faktaruta:

 

 • Futsal har funnits som idrott sedan 1930, innebandy sedan 1967.
 • Futsal i Sverige har funnits sedan 2003, innebandy sedan 1967.
 • Futsal har globalt sett 30 miljoner utövare, innebandy 323.000.
 • Futsal i Sverige har 172.000 licensierade utövare och därmed Sveriges största inomhusidrott före innebandy med 130.000.
 • Antal föreningar som utövar futsal är idag ca 400, innebandy 940 (sedan de slutade mäta 2015 på grund av vikande siffror?).
 • I Stockholm bedöms ca 50% (mål 25%) av ungdomarna vara inaktiva. Endast 1% av Stockholms inaktiva ungdomar i Stockholm önskar spela Innebandy. Futsal/fotboll ca 10%.
 • Hallfördelningen i Stockholm är Innebandy 33%, Basket 32%, Handboll 25%, Futsal 6%. Detta att ställas i kontrast till att Innebandyn i Stockholm står för 7% av närvarotillfällena.
 • Utfallet av nyttjade halltider 2017-2018 är att futsal nyttjade 17% att jämföras med tilldelning på 6%. 11% av tiderna var alltså återbud från de andra idrotternas överkapacitet på halltider.
 • I Stockholm nekas futsal halltider för ungdomar, endast seniorer i högsta ligan får halltider medan ungdomarna i handboll och innebandy får tre tider i veckan.
 • 90% av killarna som utövar futsal har invandrarbakgrund. 99% av killarna som utövar innebandy har det inte.
 • Futsal är sedan 2014 klassat som inomhusidrott i Stockholm på skrivelse från Stockholms fotbollförbund.

 

En utvecklingschef på Innebandyförbundet har i en Tweet ifrågasatt futsal som en inomhusidrott. Det kan inte vara lätt att vara utvecklingschef för ett förbund som stagnerar, säkert på grund av futsal som ju är roligare? Det var ju därför Innebandy växte på sjuttiotalet då alternativen inte var lika roliga med grus och lera. Futsal däremot är den sport som nu växer snabbast i Sverige och är nu om innebandyn som den största inomhusidrotten, vilket även det måste vara jobbigt. Kanske därav utvecklingschefens huvudvärk och trumpskhet.

 

Innebandy VM pågår nu tror jag, eller var det bandy? Nåväl samma sak väl? Samma resultat i alla fall (30-0) och att dessa idrotter aldrig blir OS idrotter är ett kvitto på hur små de är utanför Sundbyberg, så tweeten är kanske bara ett trumpsk i klaveret från en resignerad utvecklingschef, inte värt att bemöta. Men detta är första gången som de ursvenska idrotterna nämner futsal i sociala media, trots att vi vet att futsal finns på förbundens dagordning som det största hindret mot ”deras” idrotter och taktiken har hittills varit att tiga ihjäl problemet. Vi tackar härmed för debatten.

 

Jag minns när Innebandyn föddes långt innan utvecklingschefen var född(?). Det var på skolgården, i lekparken och på gatan – utomhus. Vi spelade året om. Senare vi fick plastklubbor på gympalektionen, men dessa spelade vi utomhus med tills bladen var 1 cm tunna. Senare kom den organiserade innebandyn och ville spela inne och ha halltider från handbollen och basketen. Var innebandyn då, lika jobbiga som futsal är nu?

 

Utvecklingschefen orerar om att futsal och fotboll är samma idrott och bör spelas utomhus. Den argumentationen är ytterst fattig och inte värd en diskussion men han nämner också att de då borde vara i olika förbund. Där har utvecklingschefen sin enda poäng, men återigen glöm inte era rötter. Ni började inom landhockeyförbundet och blev sedan eget förbund. Under den inkubationstiden, spelade ni bara ute då?  I Stockholm är dock detta en ickefråga då Idrottsförvaltningen för länge sedan accepterat futsal som en egen inomhusidrott. De uppfinner dock nya hinder för oss som vi mejar ner hela tiden. Så är det dock inte i alla kommuner, därav Karl-Eriks utmärkta blogginlägg. Men om nån undrar så är fotboll lika likt futsal, som handboll är likt basket och innebandy är likt ishockey. Debatten om idrotternas likheter och skillnader är dock helt utan värde, det är deras respektive behov samt efterfrågan som är värdefullt.

Det enda vi är överens om herr utvecklingschef är hallbristen. Framför allt i Stockholm hämmar den idrotten och ytterst folkhälsan. Det är en verklighet vi får leva i framöver då det inte är möjligt att bygga ikapp trots svulstiga löften i senaste kommunalvalet som spruckit på grund av omfattande renoveringar istället för nybygge. Det vi måste göra är att samsas med de få tider vi har i all framtid. Stockholms idrottsförvaltning, med Idrottsnämnden i spetsen, är på innebandys sida och duckar bra för denna debatt.  Men du har nog tur ett par år till innan modiga politiker vågar ta sitt ansvar för väljarna. Kanske redan till höstens val?

 

Men här vill jag lyfta ett varningens finger att våra hallar kommer svämma över av fotbollsföreningar som med futsal som täckmantel får tilldelning och nolltaxa. Där lägger jag ansvaret på Stockholms fotbollsförbund att se till att det rensas ut bland de som idag fuskar. Som exempel får idag en av de största fotbollsföreningarna i Sverige 137 st halltider i februari till nolltaxa då de ansökt som futsalsektion som de inte har. En vinst på ca 30.000:- i månaden för den klubben. Jag uppskattar att det försvunnit mer än 1 miljon kr ur stadens kassa samma väg de senaste åren. Det är på detta sätt futsal får dåligt rykte och vi vill, skilt från fotbollen, skapa en hållbar plan för hallarnas nyttjande, där folkhälsan går först, inte vilken idrott som spelas.

 

Men hur kommer vi vidare till konstruktiva samtal? Vi hävdar att detta främst är ett Stockholmsproblem, därför bör Stockholmsidrotten men ordförande Peter Larsson i spetsen ta sitt ansvar att stödja specialdistriktsförbunden i Stockholmsdistriktet till konstruktiv lösning tillsammans med Idrottsförvaltningen. När väl Stockholm lärt sig kan nog de andra kommunerna det också. Det är inte de inkompetenta tjänstemännen eller konflikträdda politikernas fel, det är idrotten som måste självorganisera sig och ta ansvar för sin egen utveckling. Vi undrar dock om utvecklingschefen kommer till förhandlingsbordet, då denne inte har något att vinna, för 33% i halltid kommer han aldrig slå i framtiden.

 

Tack för din Tweet herr utvecklingschef, den lyfte problemet upp till ytan. Vi behövde den serven och förhoppningsvis kan vi tillsammans utveckla idrotten (även innebandyn) i dialog mellan idrotterna.  Vi introducerar därför här hashtagen #hallaråtalla där debatten kan fortsätta. Futsal är här nu, där innebandyn var för 30 år sedan. DET kallas utveckling, varsågod och skölj.

/Styrelsen i Stufs

Slutsats av hallproblematiken och skrivelsen

Hallproblematiken i Stockholm är stor och futsal vill som ny växande idrott ha möjlighet att träna på samma premisser som de traditionella lagsporterna inomhus. Organisationen hallaristockholm.nu vägrar vår förening medlemskap. Våra skrivelser till politiker och nämnder om jämlikhet i fördelningsprinciperna försvinner utan svar. Hallarna nyttjas inte som dom bokas. Fotbollsföreningarna börjar välla in i hallarna utan futsalverksamhet. Rädslan är stor från politiker, tjänstemän och övriga lagsporter att futsal, som nu är större än innebandy till antalet utövare, tar över hallarna. Med rådande system låser vi alla andra än etniska svenskar ut från hallarna. Samtidigt anser jag att hallproblemet är överdrivet. Om fördelningen var rättvis, dvs utbudet delades upp på den efterfrågan som finns så skulle visserligen handbollen och innebandyn som idag inte har någon hallbrist börja knorra. Att hävda att man haft denna halltid sedan -90 talet är inget argument längre. Tyvärr är det alldeles för jobbigt att stöta sig med föreningsledarna i dessa föreningar. Där skulle man förlora många röster i nästa val. Jag har nu flyttat till en kommun utanför Stockholm där läget med hallar är mycket bättre. Jag kommer dock avsluta det jag startade, att halltider ska vara jämlika i Stockholm.

 

Jag har en fortgående dialog med fru Högland varför föreningarna BP och Enskede får nolltaxa för sina bokade futsaltider under namn som ”BPs futsalsektion” trots att de inte är ett dugg intresserade av futsal annat än de halltider de kan sno åt sig på futsalföreningarnas bekostnad. Samt att från i år finns en ny regel om att ”ungdomsfutsal inte får träningstider”. När dessa två frågor är utredda får ni i Stockholm klara er själva.